Skärpta regler från den 1 oktober

Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning införs 1 oktober

Riksdagen har den 13 juni 2019 beslutat om nya, mer ändamålsenliga regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2019. Fram till dess är det nuvarande regler i hyreslagen som gäller.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

 • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.
 • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Bytesbestämmelserna skärps

Inte sällan förekommer handel med hyreskontrakt i samband med så kallade skenbyten. För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

 • Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.
 • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.
 • Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

StyckeDen otillåtna andrahandsuthyrningen är omfattande och leder till otrygga och osunda boendevillkor för de som står längst bort från den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bukt med detta förtydligas och skärps hyreslagens regler.

 • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
 • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.
 • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.
 • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.
 • Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.
 • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.

Övriga ändringar

Dessutom ändras följande processuella regler.

 • Uppsägningsfristen vid förverkande på grund av olovlig andrahandsuthyrning förlängs.
 • Hyresnämnden ska kunna tillåta att ett beslut om byte eller tillstånd till andrahandsuthyrning överklagas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (så kallad ventil). Detta införs redan från den 1 juli 2019.

Vill du veta mer

Här kan du läsa propositionen med den nya lagtexten och lagkommentarer.