Nya regler om rökförbud den 1 juli

Rökförbud

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
 • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Det går inte att göra avvikelser från de nya rökförbuden

I vissa lokaler och utrymmen är det möjligt att göra avvikelser från rökförbudet – t.ex. genom att inrätta separata rökrum i restauranger och på andra serveringsställen.

För de nya rökfria miljöerna finns inga sådana möjligheter till avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden på uteserveringar.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa),
 • röka örtprodukter,
 • använda e-cigarretter,
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Bestämning av det rökfria området

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att

 • Öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen,
 • Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Dessa syften ska man ta hänsyn till när man tolkar de nya bestämmelserna om rökförbud – exempelvis hur långt det rökfria området sträcker sig vid en entré. Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök.

Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.

Vill du veta mer om de nya reglerna?

Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida

Skärpta regler från den 1 oktober

Tuffare regler mot svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning införs 1 oktober

Riksdagen har den 13 juni 2019 beslutat om nya, mer ändamålsenliga regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2019. Fram till dess är det nuvarande regler i hyreslagen som gäller.

Köp av hyreskontrakt blir brottsligt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

 • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.
 • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Bytesbestämmelserna skärps

Inte sällan förekommer handel med hyreskontrakt i samband med så kallade skenbyten. För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot betalning görs inskränkningar i bytesrätten.

 • Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.
 • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas av hyresnämnden.
 • Hyresnämnden ska kunna neka ett byte om det finns anledning att anta att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Effektivare regler mot otillåten andrahandsuthyrning

StyckeDen otillåtna andrahandsuthyrningen är omfattande och leder till otrygga och osunda boendevillkor för de som står längst bort från den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bukt med detta förtydligas och skärps hyreslagens regler.

 • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
 • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.
 • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.
 • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.
 • Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.
 • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.
 • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.

Övriga ändringar

Dessutom ändras följande processuella regler.

 • Uppsägningsfristen vid förverkande på grund av olovlig andrahandsuthyrning förlängs.
 • Hyresnämnden ska kunna tillåta att ett beslut om byte eller tillstånd till andrahandsuthyrning överklagas om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (så kallad ventil). Detta införs redan från den 1 juli 2019.

Vill du veta mer

Här kan du läsa propositionen med den nya lagtexten och lagkommentarer.